Блог

„Фитофарма” ЕООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието”, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU по Национален план за възстановяване и устойчивост, договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1196-C01.

04.05.2023 г.

На 10.04.2023 г. „Фитофарма” ЕООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието”, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU по Национален план за възстановяване и устойчивост, договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1196-C01.

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване конкурентоспособността и създаване на условия за устойчиво развитие на „Фитофарма" ЕООД като производител на висококачествени витамини и добавки, притежаващ стабилни пазарни позиции в национален и международен мащаб.

Специфичните цели на проекта са:

- Да се се създаде необходимият капацитет на дружеството за ефективно производство на меки капсули от растителен и животински желиращ агент;

- Да се обезпечи прецизността, бързината и качеството на работа в съответствие с утвърдените стандарти и най-добри практики;

- Да се оптимизира разходната структура на производството, което да позволи гъвкава ценова политика и по-високи нетни приходи.

За да бъдат постигнати гореизброените цели, в рамките на проекта ще бъде доставено и пуснато в експлоатация високотехнологично оборудване със съвременно PLC управление и функционалности, което ще има цялостен таргетиран ефект върху производствената дейност на "Фитофарма" ЕООД, тъй като чрез него ще се отговори на нуждите на предприятието от повишаване ефективността, съкращаване на разходите и обезпечаване на необходимата по-висока производителност за редица основни продукти.

По проекта ще бъде закупена нова производствена линия за меки капсули (растителни и желатинови), снабдена със съвременно компютърно управление, датчици и сензори, които да обезпечат висококапацитетна и прецизна работа при оптимален разход на материални и енергийни ресурси.

Дейността за закупуване на оборудване ще бъде изпълнена чрез външно възлагане при спазване на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели съгласно ПМС 80/09.05.2022, изискванията на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях, както и всякакви други инструкции и указания, предоставени от СНД на ПИТ. 

Предвижда се дейността да бъде реализирана чрез следните етапи: 

1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец), в т.ч.: 

- Подготовка и съгласуване на документация за провеждане на процедура (1-ви до 2-ри месец) 

- Публикуване на публичната покана и набиране на предложения (2-ри месец) 

- Оценка на получените предложения (2-ри до 3-ти месец) 

2. Сключване на договор за доставка с избрания изпълнител (от 4-ти месец) 

3. Доставка на новото оборудване (5-ти до 11-ти месец) 

4. Инсталиране и пускане в действие. Подписване на приемо-предавателен протокол (11-ти до 12-ти месец)

Подобреният чрез новото оборудване ключов производствен процес - по подготовка на меки желатинови капсули, ще има за резултат по-стабилно и висококапацитетно производство и крайна продукция, която гарантирано отговаря на нормативните изисквания и най-високите критерии за качество, дори и при използване на изцяло растителни материали. Новата линия ще допринесе също така за по-висока ефективност и редуциране на количеството суровини, които се използват в производството, както и до по-ниски разходи за труд, тъй като няма да се налага използване на оператори с много специфични познания за обслужване.

Общият бюджет на проекта е 700 000 лв., от които финансирането от ЕС по МВУ е 350 000 лв., а националното съфинансиране 0 лв.

Предвижда се проектните дейности да се реализират до 10.04.2024 г.