Блог

Тръжна процедура по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

06.04.2020 г.
Тръжна процедура по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

„Фитофарма” ЕООД обявявява процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Производствена линия за меки капсули от растителен и животински желатин.

 

Крайният срок за получаване на оферти е 14.04.2020 г. 

 

Пълният пакет документи за участие в процедурата може да бъде изтеглен от линка "Пакет Документи" в края на публикацията.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.040-0618-C01 Дейности за подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на "Фитофарма" ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пакет Документи 2.69 MB (rar) Свали