Блог

Спечелен проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

03.02.2020 г.
Спечелен проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

„Фитофарма” ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0618-C01 Дейности за подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на "Фитофарма" ЕООД по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, изпълняван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Основната цел на проекта е да се разшири капацитетът на предприятието за производство на меки безшевни капсули, за да се отговори на пазарното търсене, както и да се затвърдят позициите му на надежден производител на високоефективни витамини, минерали и други добавки.

 

Специфичните цели на проекта са:

- постигане на ръст в производителността чрез оптимизиране на процесите за производство на меки желатинови капсули;

- създаване на възможност за производство и предлагане на капсули от растителен желиращ материал;

- подобряване качеството на произвежданите продукти в съответствие с идентифицираното търсене и най-високите стандарти;

- повишаване на разходната ефективност на производството.

 

За постигане на проектните цели в рамките на проекта ще бъде закупена цялостна производствена линия за меки желатинови капсули, която да обезпечи всички процеси от обхванатите технологични стъпки, така че да може бързо, качествено и ефективно да се произвеждат капсулите, включително с използване на растителен желатин.

 

Имайки предвид всички обхванати с новото оборудване стъпки и операции при производството на меки желатинови капсули, се очаква благодарение на направените по проекта инвестиции капацитетът на предприятието за производство на меки капсули да нарасне три пъти. Това, съчетано със създадената технологична възможност капсулите да бъдат произвеждани от растителен желатин, ще позволи на "Фитофарма" ЕООД значително да разшири производството и предлагането на основните си продуктови групи, като се възползва ефективно от идентифицирания пазарен потенциал на веган продуктите.

 

Общият бюджет на проекта възлиза на 600 000 лв., от които 70% ще бъде безвъзмездното финансиране. Предвижда се проектът да приключи в рамките на 12 месеца.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.040-0618-C01 Дейности за подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на "Фитофарма" ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие.